Ako si založiť s.r.o. a firmu?

V tejto časti Vám poradíme, čo všetko by ste mali vedieť a aké dokumenty musíte vytvoriť, ak si chcete založiť vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným.

V prípade využitia našich služieb, Vašou povinnosťou je len voľba obchodného mena a jeho sídla, ostatné dokumenty vypracujeme a všetky náležitosti vybavíme za Vás, čím šetríte čas a peniaze.

1. Úvod – čo by ste mali vedieť

Niekoľko základných faktorov

 • s.r.o. je druh kapitálovej obchodnej spoločnosti, pretože majitelia do nej vkladajú určitý majetok – kapitál,
 • Vy ako právnická osoba (spoločník s.r.o.) a Vy ako fyzická osoba ste dva rôzne subjekty,
 • s.r.o. ručí len majetkom spoločnosti, Vy ako fyzická osoba len do výšky základného imania, ak je splatené, neručíte ničím,
 • s.r.o. má jedného alebo viac majiteľov, nazývaný spoločníci (najviac 50 v jednej s.r.o.), spoločník môže byť fyzická aj právnická osoba,
 • s.r.o. s jediným spoločníkom nemôže byť jediným spoločníkom v inej s.r.o.,
 • fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v 3 s.r.o.,
 • obchodné meno musí obsahovať dodatok:
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • spol. s.r.o.
  • s.r.o.
 • základné imanie v hodnote najmenej 5000 €,
 • spoločník musí splatiť imanie najmenej 750 €.

Pomôže vám so založením vašej s.r.o. a firmy?

2. Názov spoločnosti je obchodné meno firmy

Výber obchodného mena záleží na Vašej fantázii. Zákon ale stanovuje pravidlá, ktoré treba dodržiavať:

 • nemôžete použiť rovnaké obchodné meno aké už používa iná spoločnosť,
 • musí byť unikátne, obchodné meno Vašej s.r.o. nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa,
 • nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o Vašej s.r.o. alebo o predmete jej podnikania,
 • obchodné meno musí obsahovať dodatok:
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • spol. s.r.o.
  • s.r.o.

Dodatok pripojíte na koniec obchodného mena.

Či je obchodné meno voľné, zistíte na stránke www.orsr.sk

Ďalšie pravidlá, ktoré nevyžaduje zákon, ale je vhodné ich dodržiavať:

 • obchodné meno reprezentuje Vašu s.r.o., ak chcete aby Vaša s.r.o. pôsobila seriózne, odporúčame aj obchodné meno zvoliť seriózne,
 • ak chcete dať najavo, že Vaša s.r.o. pôsobí v určitej oblasti podnikania, vyberte obchodné meno ktoré to bude vyjadrovať,
 • obchodné meno by malo byť ľahko čitateľné, vysloviteľné a zapamätateľné. Treba myslieť na to, že Vaše obchodné meno bude používať množstvo zákazníkov.

Ak by Vám niekedy z nejakého dôvodu názov spoločnosti prestal vyhovovať, môžete ho zmeniť.

3. Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti je adresa, kde sa Vaša s.r.o. bude oficiálne nachádzať a ktorá bude zapísaná v obchodnom registri. Budete ju uvádzať všade tam, kde je potrebné uviesť sídlo spoločnosti. Na túto adresu Vám bude chodiť pošta, preto je potrebné mať v sídle spoločnosti poštovú schránku označenú obchodným menom. Sídlo môže byť v akejkoľvek nehnuteľnosti označenej súpisným a orientačným číslom (napr. administratívna budova, byt, dom..). Pre zriadenie sídla musíte mať súhlas majiteľa nehnuteľnosti. Sídlo nemôžete mať v neskolaudovanej nehnuteľnosti ani v nehnuteľnosti bez súpisného a orientačného sídla (napr. garáž a pod.).

Sídlo môže byť napr.:

V administratívnej budove. Musíte mať súhlas vlastníka nehnuteľnosti, čo by nemal byť problém, pretože majitelia takýchto budov predpokladajú, že si v nich firmy budú zriaďovať svoje sídla.

Iná prenajatá nehnuteľnosť. Podľa toho čím sa bude zaoberať Vaša s.r.o., možno nebudete potrebovať kanceláriu, ale iné priestory ako napr. dielňu, sklad a pod. Sídlo spoločnosti môže byť aj na tejto adrese. K zriadeniu budete potrebovať súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

V dome alebo byte. Sídlo je možné zriadiť vo svojom vlastnom dome alebo byte. Táto voľba je častá hlavne pri malých spoločnostiach, ktoré nepotrebujú administratívne priestory, alebo si ich na začiatku nemôžu dovoliť. Ak ste jediným vlastníkom domu alebo bytu, nebudete potrebovať súhlas so zriadením sídla. Ak sú spolumajiteľmi iné osoby, budete potrebovať súhlas od všetkých týchto osôb.

Iná nehnuteľnosť, ktorú vlastníte. Ak vlastníte nehnuteľnosť, sídlo spoločnosti si môžete zriadiť aj v nej. Platí tiež, ak ste jediný vlastník nepotrebujete súhlas, ak sú spolumajiteľmi iné osoby potrebujete súhlas od každej takejto osoby.

Virtuálne sídlo. Majitelia nehnuteľností poskytujú za poplatok tzv. virtuálne sídlo. Ak nepotrebujete žiadne priestory, alebo nemôžete príp. nechcete zriadiť sídlo vo Vašom dome či byte, môžete využiť virtuálne sídlo. Majiteľ nehnuteľnosti Vám dá súhlas so zriadením sídla Vašej s.r.o. a poskytne Vám v tejto nehnuteľnosti poštovú schránku.

4. Predmety podnikania

Predmety podnikania sú konkrétne činnosti, ktoré bude Vaša s.r.o. vykonávať. Na vykonávanie konkrétnych predmetov podnikania, budete potrebovať živnostenské oprávnenie, ktoré získate na živnostenskom úrade. Počet predmetov podnikania nie je obmedzený.

Druhy živností: voľné, remeselné alebo viazané.

Voľné živnosti: nie je potrebná žiadna odborná spôsobilosť, vzdelania ani prax.

Remeselné živnosti: je potrebná odborná spôsobilosť získaná vzdelaním alebo praxou.

Viazané živnosti: je potrebná odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Pre každú jednu viazanú živnosť je v zákone zvlášť definované aká odborná spôsobilosť je potrebná pre jej prevádzkovanie.

Ak bude mať Vaša s.r.o. predmet podnikania, ktorý patrí medzi remeselné alebo viazané živnosti, musí mať pre každý takýto predmet podnikania ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť pre prevádzkovanie danej remeselnej alebo viazanej živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť vo Vašej s.r.o. v pracovnom pomere. Môže ním byť aj spoločník, napr. Vy sami, alebo iný spoločník, ak má s.r.o. viac spoločníkov. Stále platí, že spoločník musí spĺňať odbornú spôsobilosť, no neplatí podmienka pracovného pomeru. Čiže Vy alebo iný spoločník nemusíte byť v pracovnom pomere.

Pomôže vám so založením vašej s.r.o. a firmy?

5. Spoločník

Je majiteľ obchodného podielu v spoločnosti. S.r.o. tvoria spoločníci, ktorí sa rozhodli spoločne podnikať. Môžete byť jediný spoločník, alebo Vás môže byť viac, najviac však 50. Spoločníkom môže byť fyzická a právnická osoba. Základnou povinnosťou spoločníka je splatenie vkladu do spoločnosti. Každý spoločník musí vložiť vklad v hodnote minimálne 750€. Súčet vkladov spoločníkov tvorí základné imanie spoločnosti, ktorého výška je najmenej 5000€.

Zisk spoločnosti si spoločníci rozdeľujú v pomere výšky ich splatených vkladov, ak spoločenská zmluva nestanovuje inak. Ak ste jediným spoločníkom, zisk sa nerozdeľuje, ale patrí len Vám.

6. Konateľ

Konateľ je fyzická osoba, ktorá koná v mene s.r.o. Odborne sa konateľ nazýva aj štatutárny orgán spoločnosti. S.r.o. musí mať najmenej jedného alebo viacerých konateľov. Konateľmi sú zvyčajne spoločníci, no nie je to podmienka. Konateľom môže byť aj iná fyzická osoba, ktorú si spoločníci vyberú.

7. Spoločenská zmluva a zakladateľská listina

základnými dokumentmi, ktorými sa zakladá s.r.o. Vytvorenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny je najdôležitejší krok pri zakladaní s.r.o. Obsahuje dohodu spoločníkov o založení spoločnosti. Tieto dva dokumenty sú rovnaké, plnia ten istý účel – zakladá sa nimi spoločnosť s ručením obmedzeným. Rozdiel je len v počte spoločníkov. Spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade, ak spoločnosť má dvoch alebo viacerých spoločníkov. Ak má spoločnosť len jedného spoločníka, uzatvára sa zakladateľská listina.

Spoločenská zmluva a zakladateľská listina musia obsahovať tie isté náležitosti a to:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníkov,
 • predmet podnikania,
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka,
 • prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • členov dozornej rady, ak sa zriaďuje,
 • určenie správcu vkladov,
 • výšku rezervného fondu,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
 • predpokladané náklady na založenie a vznik spoločnosti.

8. Základné imanie a vklady spoločníkov

Pri založení s.r.o., musia do spoločnosti spoločníci vložiť svoje vklady, ktoré tvoria tzv. základné imanie spoločnosti. Základné imanie sú prostriedky, ktoré môže spoločnosť využívať na svoje podnikanie. Každý spoločník musí do spoločnosti vložiť vklad najmenej 750€, no spoločnosť musí mať splatené základné imanie najmenej 5000€. To znamená, ak budete jediný spoločník, musíte splatiť základné imanie v hodnote najmenej 5000€, ak bude spoločníkov viacej, musia vložiť taký vklad, aby súčet všetkých vkladov bol minimálne 5000€. Obvyklým vkladom je peňažný vklad, no môže to byť aj nepeňažný vklad. Hodnota nepeňažného vkladu musí byť tiež vyjadrená v peniazoch.

Je potrebné určiť správcu vkladu, väčšinou je to jeden zo spoločníkov, ktorý písomne prehlási, že všetci spoločníci zakladajúcej s.r.o. zložili svoje vklady. Povinnosť zriadiť osobitný účet a vložiť naň vklady od 1.1.2016 neexistuje.

9. Valné zhromaždenie

Je najvyšší orgán spoločnosti. Je to zhromaždenie spoločníkov, ktorí na ňom rozhodujú o otázkach fungovania spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, schvaľovanie účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie príp. odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady, vylúčenie spoločníka, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, predaji podniku…

Na valnom zhromaždení nemusia byť prítomní všetci spoločníci, stačí ak sú prítomní tí, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Ak ste jediným spoločníkom, valné zhromaždenie vykonávate sami. Čiže nebudete hlasovať, ale rozhodnutia budete robiť Vy sami.

10. Ručenie

Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Vy ako fyzická osoba ručíte len do výšky základného imania, ak je splatené, neručíte ničím. To je zásadný rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. Pri živnosti ručíte celým svojím majetkom aj súkromným, to znamená, že v prípade ak nezvládate splatiť svoje záväzky, môžete prísť o svoj majetok, pri s.r.o. ručíte len majetkom spoločnosti a na Váš súkromný majetok nemôže nikto siahnuť.

11. Vyhlásenie jediného spoločníka

V prípade ak zakladáte spoločnosť, kde budete jediným spoločníkom, zákon Vám ukladá povinnosť vyhotoviť Vyhlásenie jediného spoločníka. Ak má Vaša s.r.o. dvoch a viac spoločníkov, táto povinnosť sa Vás netýka. Ide o vyhlásenie o tom, že ako jediný spoločník vo Vašej s.r.o., nie ste jediným spoločníkom vo viac ako dvoch iných spoločnostiach, pretože jediným spoločníkom môžete byť najviac v troch s.r.o.

12. Ustanovenie a podpisový vzor konateľa

Dokument, ktorým sa preukazuje ustanovenie konateľa do funkcie a jeho podpisový vzor. Dokument musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo konateľa a jeho podpisový vzor. Podpisový vzor slúži pre prípadné porovnanie podpisu na listinách.

13. Udelenie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do OR

V súčasnosti platí ustanovenie zákona, podľa ktorého s.r.o. nesmie založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vo výške viac ako 170€. Platí to pre všetkých spoločníkov. V prípade, ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov, každý spoločník musí požiadať o súhlas daňového úradu. Daňový úrad vydá súhlas alebo nesúhlas do 5 pracovných dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou alebo osobne vyzdvihnúť.

14. Živnostenské oprávnenie

Pre Vašu s.r.o. budete potrebovať živnostenské oprávnenie, ktoré získate na živnostenskom úrade, čo je vlastne okresný úrad – odbor živnostenského podnikania. Okresný úrad ten, podľa toho kde máte adresu sídla spoločnosti, nie kde je Vaša adresa bydliska, príp. adresa iných spoločníkov. Žiadosť je možné stiahnuť zo stránky Ministerstva vnútra – ohlásenie živnosti PO, alebo je možné si ho osobne vyzdvihnúť na príslušnom okresnom úrade.

Za každý predmet podnikania, ktorý patrí medzi voľné živnosti je poplatok 5€ a za každý predmet podnikania patriaci medzi remeselné alebo viazané živnosti je poplatok 15€.

Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou alebo osobne vyzdvihnúť.

Využitím našich služieb máte všetky voľné živnosti v cene a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť poplatok len 12€.

15. Ušetrenie €

Pri zakladaní spoločnosti sa dá ušetriť niekoľkými spôsobmi:

Overovanie podpisov.

Notár: overenie podpisu 2, 39€, overenie fotokópie 1,60€.

Matrika: overenie podpisu 1,50€, overenie fotokópie 1,50€.

Živnosti.

Poplatok za každú voľnú živnosť na živnostenskom úrade 5€, u nás zdarma.

Poplatok za každú remeselnú alebo viazanú živnosť na živnostenskom úrade 15€, u nás 12€.

Elektronické podanie.

Zaručený elektronický podpis, môže pri zakladaní spoločnosti ušetriť nemalé peniaze. Poplatky za živnosti sú zvýhodnené, súdny poplatok je skrátený o polovicu a v neposlednom rade šetrí čas, pretože miesto návštevy všetkých úradoch sa všetko podáva elektronicky.

Nevýhodou pre jednotlivca je, že si musí zabezpečiť elektronický podpis a zakúpiť program s licenciou na elektronické podpisovanie. V končenom dôsledku podanie papierovou formou a elektronickou formou pre jednotlivca je skoro to isté.

Preto Vám naša spoločnosť dokáže založiť s.r.o. za cenu, ktorá je nižšia, ako by ste zaplatili len za súdny poplatok.

Ďalšie články z Blogu.

Živnosť alebo s.r.o. (firmu)

Živnosť a s.r.o. sú najrozšírenejšími formami podnikania na Slovensku. Podnikať ako živnostník alebo založiť s.r.o.? Otázka, ktorú si kladie veľa začínajúcich podnikateľov, no odpovedať sa jednoznačne nedá. Záleží, v čom chcete podnikať, ako, kde… Obe...

Čo je to virtuálne sídlo?

Čo je virtuálne sídlo Virtuálne sídlo je služba určená pre firmy. Každá firma musí pri svojom vzniku uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra slovenskej...

Aké sú povinnosti po založení s.r.o. a firmy?

1. Zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade Požiadať o registráciu na príslušnom daňovom úrade je právnická osoba povinná do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie. Na splnenie tejto povinnosti je potrebné vyplniť žiadosť...